Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ECTS
Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού [Υποχρεωτικό] Μ. Μιχαηλίδου 7,5
Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτική Ι [Υποχρεωτικό] Π. Ζέρη 7,5
Πειθώ και Επιχείρημα [Υποχρεωτικό] Δ. Δημηρούλης 7,5

 

Ρητορική της Εικόνας [Επιλογής]

Υπέυθυνος: Δ. Δημηρούλης

Διδάσκουσα:Ε. Σταματοπούλου

 

7,5

Ψηφιακά Μέσα και Επικοινωνία [Επιλογής] Χ. Κανάκη 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ECTS
Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτική ΙΙ [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Π. Ζέρη 7,5
Η Αφήγηση σε Παλαιά και Νέα Μέσα [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Μ. Κακαβούλια 7,5
Επικοινωνία και Τεχνολογία [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] E. Χαϊντενράιχ 7,5

 

Ψυχολογία  και Μέσα [Επιλογής]

Υπεύθυνη: Π. Ζέρη  

Διδάσκων: Χ. Ράπτης

 

7,5

Διοίκηση και Μάρκετινγκ[Επιλογής] Γ.Μ. Κλήμης 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

 

Ο/η φοιτητής/α υποχρεούται να παρακολουθήσει

κατά το Α’ εξάμηνο:

  • - Τα τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα
  • - Ένα (1) από τα δύο (2) μαθήματα επιλογής

 

  • κατά το Β’ εξάμηνο:
    - Δύο (2) από τα τρία (3) υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθημάτων
    - Δύο (2) μαθήματα επιλογής

 

Στη θέση ενός από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής της κατεύθυνσης ο/η φοιτητής/τρια που επιθυμεί μπορεί να επιλέξει, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κατεύθυνσης, ένα (1) από τα προσφερόμενα μαθήματα από άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ "Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση" ή από άλλο ΠΜΣ του Παντείου Πανεπιστημίου ή άλλου Πανεπιστημίου της Αττικής.


Η παρακολούθηση των επιλεγμένων μαθημάτων και οι συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εργαστηριακές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη υπέρβαση των τριων απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα. Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) E.C.T.S. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική με τη δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων, που ορίζονται από τη Σ.Ε., στην αγγλική. Δυνατή είναι επίσης, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική.

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του προγράμματος υποβάλλονται σε αξιολόγηση σε όλα τα προσφερόμενα, κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, μαθήματα. Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων (ανεξαρτήτως εξαμήνου) γίνονται στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι ημερομηνίες της οποίας ορίζονται από τη Σ.Ε. Οι βαθμολογίες των φοιτητών/τριών υποβάλλονται από τους διδάσκοντες εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου. Στη βαθμολογία κάθε μαθήματος μπορεί να συνυπολογίζονται εργασίες που εκπονεί ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ή άλλες εκπαιδευτικές/ερευνητικές δραστηριότητες.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και στα δύο εξάμηνα, οι σπουδαστές/στριες μπορούν να προχωρήσουν στην εκπόνηση και κατάθεση της διπλωματικής εργασίας.

 

Σε περίπτωση που η τριμελής επιτροπή προτείνει αναθεωρήσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις, αυτές πρέπει να γίνουν έως τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, οπότε και υποβάλλεται εκ νέου η εργασία και κρίνεται οριστικά τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Εάν η επιτροπή κρίσης (που συνέρχεται το Ιανουάριο του ιδίου έτους) κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, τότε πρέπει να υποβληθεί εκ νέου έως το τέλος Φεβρουαρίου του ιδίου έτους. Εάν και αυτή τη φορά κριθεί ότι δεν είναι επαρκής και απορριφθεί, ο σπουδαστής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων  αποφασίζονται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.