ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών [Π.Μ.Σ.] με τίτλο Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων σχεδιάστηκε έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε υποψήφιους/ες που έχουν προσωπικές, ακαδημαϊκές ή επαγγελματικές επιδιώξεις στον ευρύτερο χώρο της Επικοινωνίας εν γένει και, ειδικότερα, ενδιαφέρονται να μελετήσουν θεωρητικώς και εμπράκτως τον λόγο των Μέσων. Το Πρόγραμμα επιδιώκει: 

 • Να προσφέρει συστηματικές σπουδές στο πεδίο της Επικοινωνίας και να αναπτύξει τον διεπιστημονικό διάλογο με άλλους κλάδους, όπως η πολιτική επιστήμη, η δημοσιογραφία, η κοινωνιολογία, οι διεθνείς σχέσεις και ο πολιτισμός. Η κύρια εστίαση κατευθύνεται συγκεκριμένα (υπό την έννοια της εξειδίκευσης) στην ανάλυση του λόγου των Μέσων όπως αναπτύσσεται σήμερα μέσα από το τρίπτυχο: ομιλία-γραφή-εικόνα.
 • Να μελετήσει τις κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές και γλωσσικές/μορφολογικές παραμέτρους της επικοινωνίας .
 • Να εξετάσει, σε αυτό το πλαίσιο, ζητήματα που αναφέρονται στη λειτουργία των θεσμών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαχείριση της εξουσίας, τον ιδεολογικό φενακισμό, τη διάκριση ρητορική-ρητορεία, τη χρήση του λόγου, τη δημαγωγία, τον λαϊκισμό και τις νέες εξελίξεις στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας.
 • Να προετοιμάσει τους σπουδαστές/στριες, έτσι ώστε να κατανοούν το θεωρητικό πλαίσιο των σπουδών, να αξιολογούν τα δεδομένα και τις ερευνητικές μεθόδους, να αναλύουν κριτικά τις απόψεις/ιδέες τους και να μπορούν να τις παρουσιάσουν με σαφήνεια και ακρίβεια.
 • Να αποκτήσουν οι σπουδαστές/στριες επαρκείς δεξιότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο που θα τους επιτρέψουν να σταδιοδρομήσουν στον επαγγελματικό χώρο που θα επιλέξουν.

Το Π.Μ.Σ. φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στο πεδίο της Επικοινωνίας (ειδικότερα στη Ρητορική της εικόνας, του λόγου και της γραφής, όπως αυτή ασκείται στα Μέσα), και να καλύψει, αυτοτελώς ή επιμέρους, γνωστικά αντικείμενα, όπως Πολιτική Επικοινωνία, Ψηφιακή Επικοινωνία, Θεωρία και Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας, Ψυχολογία της Επικοινωνίας, Επικοινωνία και Διεθνείς Σχέσεις, Επικοινωνία και Ανθρωπολογία, Ρητορική της Εικόνας, Γλώσσα και Γραφή στα Μ.Μ.Ε., Μορφές Επικοινωνιακής Αφήγησης, Δημόσιος Χώρος και Προφορικός Λόγος, Ρητορική και Πολιτική.

Ο σχεδιασμός του προγράμματος αποσκοπεί στην εκπλήρωση τριών στόχων: στην προετοιμασία ικανών στελεχών για επαγγελματική απασχόληση στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα, στη συστηματική εφαρμογή και προώθηση της επιστημονικής έρευνας και στην προετοιμασία των φοιτητών/τριών για περαιτέρω ακαδημαϊκές ή ερευνητικές δραστηριότητες.

Σημαντική για την οργάνωση του Π.Μ.Σ. είναι η εμπειρία από το προπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού (στο οποίο η πλειονότητα των σπουδαστών επιλέγει ως προτεραιότητα το ευρύτερο πεδίο των επικοινωνιακών φαινομένων), η διαπιστωμένη ανάγκη για εξειδίκευση στον τομέα της επικοινωνίας (ιδιαίτερα στη ρητορική των Μ.Μ.Ε.), και οι εξελίξεις των τελευταίων ετών στο ευρύτερο πεδίο της παγκοσμιοποιημένης επικοινωνίας και της ψηφιακής τεχνολογίας.

Για την πραγμάτωση αυτών των στόχων το Π.Μ.Σ. επιδιώκει να προάγει τον διεπιστημονικό χαρακτήρα του γνωστικού του αντικειμένου και να προωθήσει τη συνεργασία με άλλα συναφή προγράμματα της ημεδαπής και της αλλοδαπής, πρωτίστως δε με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, καθώς και με άλλα Τμήματα, του Παντείου Πανεπιστημίου.

Το Π.Μ.Σ. είναι μονοετές (πλήρους φοίτησης) και καλύπτει διδακτικά το πεδίο της συναφούς έρευνας με έμφαση στις θεωρίες, τις προσεγγίσεις και τις πρακτικές που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και μελέτη του φαινομένου της επικοινωνίας και του λόγου των μέσων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Συνδυάζει την κριτική ανάλυση των επικοινωνιακών μέσων, στις πολιτικές, κοινωνικές και πολιτισμικές εκφάνσεις τους (αξιοποιώντας την ιστορική προοπτική), με τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της θεωρίας και της εφαρμοσμένης επικοινωνίας.

Παράλληλα εξετάζει τη ρητορική των μέσων, δηλαδή τη χρήση του λόγου, της γραφής και της εικόνας στη σύγχρονη επικοινωνιακή συνθήκη. Η διερεύνηση ενσωματώνει, και σε αυτή την περίπτωση, την ιστορική προοπτική αλλά επικεντρώνεται στα σημερινά δεδομένα και ιδιαίτερα στα επικοινωνιακά δίκτυα, στις νέες μορφές αφήγησης και στις δραστικές αλλαγές που επέφερε στη ρητορική της επικοινωνίας η έλευση της ψηφιακής εποχής.

Η συστηματική εκπαίδευση των φοιτητών/τριών επιδιώκει να τους προετοιμάσει για περαιτέρω σπουδές ή ερευνητικές δραστηριότητες, αλλά και να τους εξοπλίσει με τα κατάλληλα προσόντα για την αναζήτηση της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Το ταχύτατα μεταβαλλόμενο πεδίο της επικοινωνίας και της ρητορικής των μέσων απαιτεί το συνδυασμό της συστηματικής μελέτης με τη μεθοδική έρευνα στα γνωστικά αντικείμενα που περιέχονται στο πρόγραμμα σπουδών.

Ο προσανατολισμός του Π.Μ.Σ. επιτρέπει σε όσους/ες ολοκληρώσουν τις σπουδές τους να σταδιοδρομήσουν στον ιδιωτικό ή στον δημόσιο τομέα σε πολλούς κλάδους που σχετίζονται με τον ευρύτερο χώρο της επικοινωνίας. Ενδεικτικά μπορούν να αναφερθούν συναφή πεδία, όπως: πολιτική επικοινωνία, έρευνα αγοράς, ποσοτική και ποιοτική ανάλυση, ανάλυση περιεχομένου, αφηγηματικές τεχνικές στα μέσα, κοινωνιολογία των μέσων, δημοσιογραφία, ηλεκτρονική δημοσιογραφία, στρατηγικές επικοινωνίας στο web, πολιτιστική διπλωματία, πολιτιστική διαχείριση, δημοτικές επιχειρήσεις/δράσεις επικοινωνίας και πολιτισμού, επικοινωνία στο χώρο της υγείας, εκπρόσωποι τύπου, πολιτική ρητορική, δημιουργική γραφή, επαγγέλματα που σχετίζονται με τις εκδόσεις και γενικά με τον έντυπο και ηλεκτρονικό λόγο/εικόνα, πολιτιστικές και επικοινωνιακές βιομηχανίες, επίλυση συγκρούσεων, διαχείριση κρίσεων κ. ά.

Επειδή, ωστόσο, η επιστημολογική του ταυτότητα είναι συναρτημένη με την ανθρωπιστική παιδεία και τον διαπολιτισμικό διάλογο, το Π.Μ.Σ. μεριμνά για την αγωγή των σπουδαστών/στριών στη ρητορική των μέσων, μια διαδικασία κατά την οποία συνεκτιμώνται οι κοινωνικές, ιδεολογικές, ψυχολογικές και γλωσσικές παράμετροι.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σχεδιάστηκε σύμφωνα με τις επαγγελματικές ανάγκες των φοιτητών/τριών που πρέπει να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες συνθήκες της ελληνικής πραγματικότητας. Σε αυτή την πραγματικότητα οι απόφοιτοι του Π.Μ.Σ. θα έχουν αυξημένα προσόντα σε όλους τους τομείς της σύγχρονης επικοινωνίας και θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις μιας αναδυόμενης κοινωνίας, η οποία έχει ανάγκη από ικανούς επαγγελματίες που μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τα μέσα επικοινωνίας και τον δημόσιο λόγο σε όλη την κλίμακα του κοινωνικού συστήματος (δημόσιες ή ιδιωτικές επιχειρήσεις, εταιρείες, οργανισμούς, Μ.Κ.Ο., Μ.Μ.Ε. κλπ.).

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι απόφοιτοι αναμένεται να έχουν επαρκείς γνώσεις και δεξιότητες στα κάτωθι:

 • Στο επιστημονικό και ερευνητικό πεδίο της εξειδίκευσής τους.
 • Στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του προγράμματος.
 • Στην κύρια και δευτερεύουσα βιβλιογραφία του αντικειμένου τους.
 • Στις τεχνικές έρευνας και ανάλυσης.
 • Στις θεωρητικές και μεθοδολογικές παραμέτρους της έρευνας.
 • Στην κριτική ανάλυση βασικών εννοιών και δεδομένων, καθώς και στην αποτίμηση εμπειρικών στοιχείων και ερευνητικών ευρημάτων.
 • Στη χρήση του γραπτού και προφορικού λόγου.
 • Στη συνθετική σκέψη και τη συγκροτημένη επιχειρηματολογία.
 • Στην ανάληψη πρωτογενούς έρευνας

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου

   


  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class

   


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί ως τις 7 Μαϊου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά καθημερινά από την Παρασκευή 23/12/16 έως και την Τρίτη 10/1/2017, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ

   

   


   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  [2015-2016]

   

  Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό & το Εαρινό Εξάμηνο

   


   

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [2015-2016]

   

  Υπενθυμίζεται ότι η  γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και υποχρεωτικά στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ


   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες από το Σεμνάριο που πραγματοποιηήθηκε την Παρασκευή 3 Iουνίου 2016 με θέμα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Οδηγίες και κανόνες συγγραφής

   

   


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Eραινού Εξαμήνου.

   


   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2015-2016]

   

  Η γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

    


   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

   

  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο,  υλικό για τα μαθήματα της κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ddounas.com/eclass με τους προηγούμενους κωδικούς εισόδου.

   


   

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

  Με αριθμό μητρώου

   

  Ανά μάθημα

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMERINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

   


   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   

  Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ακολουθώντας τις διασυνδέσεις που έχετε λάβει μέσω e-mail για κάθε μάθημα που δηλώσατε στο χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που δε σας έχει σταλεί για κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε με την κ. Μιχαηλίδου στο marthami09@gmail.com

   


     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] είτε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.