Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ECTS
Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτική Ι [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Π. Ζέρη 7,5
Το Διαδίκτυο ως πολιτισμική μνήμη και λήθη  [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Τ. Δημητρούλια 7,5
Θεωρία και Ιστορία των Μέσων Επικοινωνίας [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Δ. Καββαθάς 7,5

 

Ρητορική της Εικόνας [Επιλογής]

Υπέυθυνος: Γ.Σκαρπέλος

Διδάσκουσα:          

Ε. Σταματοπούλου

 

7,5

Γλώσσα και Μ.Μ.Ε. [Επιλογής]

Υπεύθυνη:       

Μ. Κακαβούλια

7,5
Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού [Υποχρεωτικό] Μ. Μιχαηλίδου 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS A’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ECTS
Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτική ΙΙ [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Π. Ζέρη 7,5
Η Αφήγηση σε Παλαιά και Νέα Μέσα [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] Μ. Κακαβούλια 7,5
Επικοινωνία και Τεχνολογία [Υποχρεωτικό κατ’ επιλογήν] E. Χαϊντενράιχ 7,5

 

Ψυχολογία  και Μέσα [Επιλογής]

Υπεύθυνη: Π. Ζέρη  

Διδάσκων: Χ. Ράπτης

 

7,5

Διοίκηση και Μάρκετινγκ[Επιλογής] Γ.Μ. Κλήμης 7,5
Κοινωνιολογία του Πολιτισμού [Επιλογής] Μ. Μιχαηλίδου 7,5
ΣΥΝΟΛΟ ECTS Β’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30
Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΑΘΗΜΑ ECTS
Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 30

 

Ο/η φοιτητής/α υποχρεούται να παρακολουθήσει

κατά το Α’ εξάμηνο:

 • Το υποχρεωτικό μάθημα «Μεθοδολογικές προσεγγίσεις Μέσων, Επικοινωνίας και Πολιτισμού»
 • Δύο (2) εκ των τριων (3) Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων
 • Ένα (1) εκ των δύο (2) μαθημάτων Επιλογής

 

κατά το Β’ εξάμηνο:
Δύο (2) εκ των τριων (3) Υποχρεωτικών κατ’ επιλογήν μαθημάτων
Δύο (2) εκ των τριων (3) μαθημάτων Επιλογής


Η παρακολούθηση των επιλεγμένων μαθημάτων και οι συμμετοχή των φοιτητών/τριών στις εργαστηριακές δραστηριότητες είναι υποχρεωτική. Η αδικαιολόγητη υπέρβαση των τριων απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα. Επίσης, πρέπει να συγγράψουν μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, η οποία αντιστοιχεί σε τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες.

 

Για την απόκτηση Μ.Δ.Ε. απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) E.C.T.S. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική με τη δυνατότητα διδασκαλίας κάποιων μαθημάτων, που ορίζονται από τη Σ.Ε., στην αγγλική. Δυνατή είναι επίσης, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στην Αγγλική.

 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου οι φοιτητές/τριες του προγράμματος υποβάλλονται σε αξιολόγηση σε όλα τα προσφερόμενα, κατά το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό εξάμηνο, μαθήματα. Επαναληπτικές εξετάσεις όλων των μαθημάτων (ανεξαρτήτως εξαμήνου) γίνονται στην επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου, οι ημερομηνίες της οποίας ορίζονται από τη Σ.Ε. Οι βαθμολογίες των φοιτητών/τριών υποβάλλονται από τους διδάσκοντες εντός δύο εβδομάδων από τη λήξη κάθε εξεταστικής περιόδου. Στη βαθμολογία κάθε μαθήματος μπορεί να συνυπολογίζονται εργασίες που εκπονεί ο/η φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, ή άλλες εκπαιδευτικές/ερευνητικές δραστηριότητες.  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και στα δύο εξάμηνα, οι σπουδαστές/στριες μπορούν να προχωρήσουν στην εκπόνηση και κατάθεση της διπλωματικής εργασίας.

 

Σε περίπτωση που η τριμελής επιτροπή προτείνει αναθεωρήσεις, διορθώσεις και βελτιώσεις, αυτές πρέπει να γίνουν έως τον Δεκέμβριο του ιδίου έτους, οπότε και υποβάλλεται εκ νέου η εργασία και κρίνεται οριστικά τον Ιανουάριο του επομένου έτους. Εάν η επιτροπή κρίσης (που συνέρχεται το Ιανουάριο του ιδίου έτους) κρίνει ότι η εργασία δεν είναι ικανοποιητική, τότε πρέπει να υποβληθεί εκ νέου έως το τέλος Φεβρουαρίου του ιδίου έτους. Εάν και αυτή τη φορά κριθεί ότι δεν είναι επαρκής και απορριφθεί, ο σπουδαστής διαγράφεται από το Π.Μ.Σ.

 

Τα μαθήματα κάθε εξαμήνου και η ανακατανομή τους μεταξύ των εξαμήνων  αποφασίζονται κάθε χρόνο από τη Γ.Σ.Ε.Ε. μετά από εισήγηση της Σ.Ε.

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου

   


  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class

   


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί ως τις 7 Μαϊου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά καθημερινά από την Παρασκευή 23/12/16 έως και την Τρίτη 10/1/2017, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ

   

   


   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  [2015-2016]

   

  Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό & το Εαρινό Εξάμηνο

   


   

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [2015-2016]

   

  Υπενθυμίζεται ότι η  γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και υποχρεωτικά στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ


   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες από το Σεμνάριο που πραγματοποιηήθηκε την Παρασκευή 3 Iουνίου 2016 με θέμα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Οδηγίες και κανόνες συγγραφής

   

   


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Eραινού Εξαμήνου.

   


   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2015-2016]

   

  Η γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

    


   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

   

  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο,  υλικό για τα μαθήματα της κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ddounas.com/eclass με τους προηγούμενους κωδικούς εισόδου.

   


   

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

  Με αριθμό μητρώου

   

  Ανά μάθημα

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMERINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

   


   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   

  Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ακολουθώντας τις διασυνδέσεις που έχετε λάβει μέσω e-mail για κάθε μάθημα που δηλώσατε στο χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που δε σας έχει σταλεί για κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε με την κ. Μιχαηλίδου στο marthami09@gmail.com

   


     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] είτε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.