1qa    1qb
   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
   Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ
  Υπάρχουν δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών;   Για τη φοίτηση στο Π.Μ.Σ. "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" δεν υπάρχουν δίδακτρα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική επιβάρυνση.
 •  
     
  Πόσοι/ες μεταπτυχιακοί/ες φοιτητές/ες  εισάγονται στην κατεύθυνση "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων";   Κάθε κατεύθυνση του ΠΜΣ Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση δικαιούται να δεχθεί μέχρι έικοσι (20) φοιτητές/ες το χρόνο. Επιπλέον του αριθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’/148), γίνεται δεκτός/ή  και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  με σπουδές συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. και ένας/μία αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού και εκτός της διαδικασίας επιλογής, εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.
       
  Πότε και πού/πώς μπορώ να υποβάλω την αίτηση και τα δικαιολογητικά μου;  

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων καλούνται να καταθέσουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 31η Αυγούστου 2016 έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2017 είτε αυτοπροσώπως, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού [Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ., 176 71, Καλλιθέα, Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος] είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) το αργότερο έως 14 Σεπτεμβρίου 2016 – πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις-, στην εξής διεύθυνση:

Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
Π.Μ.Σ. «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
Λεωφόρος Συγγρού 136 - 176 71 KΑΛΛΙΘΕΑ

       
  Πού μπορώ να βρω την αίτηση υποψηφιότητας;   Η αίτηση υποψηφιότητας διατίθεται online εδώ, σε ειδικά διαμορφωμένο μορφότυπο PDF. Μπορεί να συμπληρωθεί ηλεκτρονικά ή να την κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και αφού τη συμπληρώσετε να την εκτυπώσετε και να την υποβάλετε στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
       
  Τα έγγραφα που θα καταθέσω χρειάζεται να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα;   Αρκούν ευκρινή φωτοαντίγραφα των εγγράφων. Όσοι/ες γίνουν δεκτοί στο ΠΜΣ θα κληθούν να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα κατά την έγγραφή τους.
       
  Μπορεί να κάνει αίτηση κάποιος/α αν δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του κατά την εξεταστική περίοδο του Ιουνίου ή/και δεν έχει ορκιστεί;  

 

Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση [μπορεί να συμπληρωθεί online και να εκτυπωθεί κάνοντας κλικ εδώ] που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

Σε περίπτωση που εκρεμμεί η ορκωμοσία υποβάλεται Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

       
  Οι συστατικές επιστολές πρέπει να προέρχονται από μέλη ΔΕΠ;   Οι συστατικές επιστολές μπορεί να προέρχονται, κατά προτεραιότητα, από μέλη ΔΕΠ κάποιου Πανεπιστημίου ή από επιστήμονες που γνωρίζουν επαρκώς τις επιστημονικές ή/και επαγγελματικές δυνατότητες ή/και επιδόσεις του/της υποψηφίου/ας.
       
  Μπορώ να υποβάλω τις συστατικές επιστολές μετά την υποβολή της υποψηφιότητας;   Οι συστατικές επιστολές μπορούν να υποβληθούν έως τις  2 Οκτωβρίου 2017
       
  Τις συστατικές επιστολές τις καταθέτω με την αίτησή μου ή φροντίζω να αποσταλούν απευθείας στη Γραμματεία;   Κατατίθενται με την αίτηση ή έως τις 2 Οκτωβρίου 2017 στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.
       
   Ποια είναι η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε.;   Η χρονική διάρκεια σπουδών για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης με το τελευταίο εξάμηνο να διατίθεται για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.
       
  Πότε γίνονται οι συνεντεύξεις; Όσοι/ες περάσουν τις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη ενώπιον αρμόδιας επιτροπής μελών ΔΕΠ του Τομέα Επικοινωνίας, σε διάστημα δύο (2) εβδομάδων μετά τη γραπτή εξέταση. Τα ονόματα επιτυχόντων στις γραπτές εξετάσεις και η ακριβής ημερομηνία (με τα ονόματα) για τις συνεντεύξεις θα ανακοινωθούν στον Ιστότοπο της κατεύθυνσης.
       
  Τι θα συμβεί αν -για οποιονδήποτε λόγο- δεν προσέλθω στη συνέντευξη;   Η συνέντευξη είναι υποχρεωτική για όσους/ες έχουν δοκιμαστεί επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις. Συνεπώς, αν κάποιος/α δεν προσέλθει στη συνέντευξη τερματίζεται η διαδικασία επιλογής για την εισαγωγή στο πρόγραμμα.
       
  Πότε ανακοινώνονται τα τελικά αποτελέσματα;   Περίπου 5-7 ημέρες μετά το πέρας όλων των συνεντεύξεων.
       
  Αν δεν γίνω δεκτός στο ΠΜΣ μπορεί να μου επιστραφούν τα δικαιολογητικά μου;   Ναι. 
       
  Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων;   Η παρακολούθηση των μαθημάτων και κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική. Απουσία πάνω από τρεις (3) φορές σε ένα μάθημα συνεπάγεται την αυτόματη αποτυχία στο μάθημα αυτό. Για την επιτυχή ολοκλήρωση εκάστου εξαμηνιαίου μαθήματος απαιτούνται δεκατρία (13) τρίωρα διδασκαλίας.
       
  Mπορώ, στη θέση κάποιου μαθήματος να επιλέξω μάθημα από άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ;   Ναι, στη θέση ενός από τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής του Β' εξαμήνου ο/η φοιτητής/τρια που επιθυμεί μπορεί να επιλέξει, μετά από έγκριση της Επιτροπής Κατεύθυνσης, ένα (1) από τα προασφερόμενα μαθήματα από άλλη κατεύθυνση του ΠΜΣ
       
  Υπάρχει η δυνατότητα να αναστείλω τη φοίτησή μου στο ΠΜΣ;   Η αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, κατ' εξαίρεση και μόνο σε ειδικές περιπτώσεις (πχ. σοβαροί λόγοι υγείας), μετά από στοιχειοθετημένη αίτησης και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος.
       
  Έχω κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί παραπάνω, πού μπορώ να απευθυνθώ;  

Στα τηλέφωνα: 210-9201428 210-9201431 210-9201737 και στο e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

       

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου

   


  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class

   


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί ως τις 7 Μαϊου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά καθημερινά από την Παρασκευή 23/12/16 έως και την Τρίτη 10/1/2017, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ

   

   


   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  [2015-2016]

   

  Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό & το Εαρινό Εξάμηνο

   


   

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [2015-2016]

   

  Υπενθυμίζεται ότι η  γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και υποχρεωτικά στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ


   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες από το Σεμνάριο που πραγματοποιηήθηκε την Παρασκευή 3 Iουνίου 2016 με θέμα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Οδηγίες και κανόνες συγγραφής

   

   


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Eραινού Εξαμήνου.

   


   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2015-2016]

   

  Η γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

    


   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

   

  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο,  υλικό για τα μαθήματα της κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ddounas.com/eclass με τους προηγούμενους κωδικούς εισόδου.

   


   

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

  Με αριθμό μητρώου

   

  Ανά μάθημα

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMERINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

   


   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   

  Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ακολουθώντας τις διασυνδέσεις που έχετε λάβει μέσω e-mail για κάθε μάθημα που δηλώσατε στο χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που δε σας έχει σταλεί για κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε με την κ. Μιχαηλίδου στο marthami09@gmail.com

   


     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] είτε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.