Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει  με βάση τα εξής κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

  1. Γραπτές εξετάσεις: 50%.
  2. Φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για σπουδές και έρευνα: 30%.
  3. Συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ: 20%  

 

Η επιλογή των υποψηφίων που εισάγονται στην κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Π.Μ.Σ. γίνεται από αρμόδια Επιτροπή. Για να συμμετέχει στη διαδικασία της συνέντευξης ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις.