Οι υποψήφιοι/ες για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στα αντικείμενα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [Π.Μ.Σ.] πρέπει να είναι κάτοχοι του αντίστοιχου Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης [Μ.Δ.Ε.] του Π.Μ.Σ., ή τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών ειδίκευσης Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με το θέμα της προτεινόμενης διατριβής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

1. Οι προϋποθέσεις για να γίνει δεκτός ένας φοιτητής/τρια στο πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού είναι:

α) Πτυχίο από τον ευρύτερο χώρο των ανθρωπιστικών επιστημών Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή οµοταγών αναγνωρισµένων ιδρυµάτων της αλλοδαπής, και ιδιαίτερα της Επικοινωνίας, του Πολιτισμού και των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Ο χώρος αυτός θεωρείται ως ο πλέον συγγενής προς το διδακτικό, ερευνητικό και επιστημονικό έργο του Τμήματος, χωρίς αυτό να αποκλείει άλλους χώρους, στο βαθμό που πληρούν την προϋπόθεση της συνάφειας ή μπορούν να τεκμηριώνουν την επιστημονική αιτιολόγηση του προτεινόμενου αντικειμένου μελέτης.
β) Μεταπτυχιακό Δίπλωµα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε. - Master) Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ομοταγούς Πανεπιστημίου του εξωτερικού, αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. στα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος.

2. Σε ειδικές περιπτώσεις πολύ αξιόλογων υποψηφίων, µε το απαραίτητο ακαδηµαϊκό υπόβαθρο, και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, είναι δυνατή η άρση της προϋπόθεσης κατοχής Μ.Δ.Ε. για την έναρξη των διδακτορικών σπουδών. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, δίχως να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., μπορεί να τους ζητηθεί να περατώσουν οργανωμένο κύκλο μαθημάτων που ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. στα πλαίσια του προσφερόμενου Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών μαθημάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.

3. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., µπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι/ες διδάκτορες µόνο εφόσον είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε.

4. Πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής θα πρέπει µε την αίτησή τους να προσκοµίζουν αντίγραφο αίτησης στο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την αναγνώριση αντιστοιχίας ή/και ισοτιµίας του Τµήµατος τους προς τα αντίστοιχα ηµεδαπά. Στις περιπτώσεις αυτές η ηµεροµηνία επίσηµης έναρξης των διδακτορικών σπουδών έπεται της ηµεροµηνίας επικύρωσης από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

1. Ο/Η υποψήφιος/α που ενδιαφέρεται για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής είναι απαραίτητο να έρθει Σ.Ε. επαφή με το Τμήμα ώστε να:
• Ενημερωθεί πληρέστερα για τους σχετικούς κανονισμούς.
• Προετοιμάσει όσο το δυνατόν καλύτερα την αίτησή του.
• Να συζητήσει την υποψηφιότητά του με μέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος.

2. Οι ενδιαφερόμενοι για διδακτορικό υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος έως τις 30 Νοεμβρίου ή τις 30 Απριλίου:

α) Αίτηση εγγραφής στο Πρόγραµµα Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού στην οποία να αναφέρονται συνοπτικά τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του υποψηφίου καθώς και οι λόγοι για τους οποίους επιθυµεί να εκπονήσει Διδακτορική Διατριβή στο συγκεκριμένο Τμήμα

β) Κείμενο δεκαπέντε (15) περίπου σελίδων στο οποίο ο/η υποψήφιος/α αναφέρεται σε γενικές γραμμές: στο θέμα (αιτιολόγηση επιλογής, περιεχόμενο), στη δομή της εργασίας, στην οργάνωση της έρευνας και στη βιβλιογραφική κάλυψη.

γ) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, ή βεβαίωση περάτωσης, προπτυχιακών και µεταπτυχιακών σπουδών.

δ) Αναλυτικό Βιογραφικό Σηµείωµα και αναλυτική βαθµολογία των µαθηµάτων που έχει παρακολουθήσει σε προπτυχιακό και µεταπτυχιακό επίπεδο.

ε) Δύο (2) τουλάχιστον συστατικές επιστολές από µέλη Δ.Ε.Π. (Α.Ε.Ι.), σε φάκελο κλειστό από τον συστήνοντα, που να αναφέρονται στις σπουδές του υποψηφίου και να αξιολογούν την ποιότητα του υποψηφίου και τις ικανότητές του για τη μελέτη του προτεινόμενου θέματος.

ζ) Δύο (2) φωτογραφίες μικρού μεγέθους (διαβατηρίου)

η) Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

θ) Αντίγραφα επιστημονικών εργασιών που έχουν εκπονηθεί σε προηγούμενα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ή/και δημοσιευμάτων

3. Οι αιτήσεις εξετάζονται από τη Σ.Ε. Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τµήµατος. Η Σ.Ε. µπορεί να ζητήσει επιπλέον στοιχεία καθώς και συνέντευξη µε τον υποψήφιο.

4. Η Σ.Ε. εξετάζει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, εξετάζει την επιστημονική επάρκεια της ερευνητικής του πρότασης, συνεκτιμά τη δυνατότητα επίβλεψης της διδακτορικής διατριβής από μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος µε βάση τα κριτήρια που έχουν τεθεί σύµφωνα µε τον Κανονισµό Μεταπτυχιακών Σπουδών, και εισηγείται στη Γ.Σ.Ε.Σ. την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης εισαγωγής του υποψηφίου.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. τριµελής συµβουλευτική επιτροπή για την επίβλεψη και καθοδήγηση του υποψηφίου, στην οποία µετέχουν ένα (1) µέλος Δ.Ε.Π. του Τµήµατος της βαθµίδας του Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Επίκουρου Καθηγητή, ως επιβλέπων, και άλλα δύο (2) µέλη, τα οποία µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. του ιδίου ή άλλου Τµήµατος του ιδίου ή άλλου Πανεπιστηµίου της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω συνταξιοδότησης καθηγητές Α.Ε.Ι., ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος. Τα μέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστημονική ειδικότητα με αυτή στην οποία ο υποψήφιος διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

2. Η ημερομηνία κατά την οποία ορίζεται η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, καθορίζει την έναρξη εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος.

3. Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα, καθορίζει το ακριβές θέμα της διδακτορικής διατριβής. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να αποτελεί μια σημαντική συνεισφορά στην επιστημονική γνώση. Ο επιστημονικός και ερευνητικός χαρακτήρας της διδακτορικής διατριβής τη διαφοροποιεί ουσιαστικά και καθοριστικά από την αντίστοιχη εργασία του μεταπτυχιακού προγράμματος που οδηγεί στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης. Η πρωτοτυπία και η συμβολή της διατριβής στην επιστήμη αποδεικνύεται και με τη δημοσίευση μέρους της σε επιστημονικά περιοδικά με σύστημα κριτών ή/και παρουσίαση σε διεθνή συνέδρια.

4. Η διδακτορική διατριβή συντάσσεται στην Ελληνική ή κατόπιν αδείας της Γ.Σ.Ε.Σ. σε επίσημη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να συντάσσεται και ευρεία περίληψη στην Ελληνική.

5. Ο επιβλέπων καθηγητής εποπτεύει και υποστηρίζει την έρευνα του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα και η εμπλοκή του στην επιβλεπόμενη έρευνα είναι κρίσιμη. Η άμεση συνεργασία επιβλέποντος και υποψηφίου διδάκτορα πρέπει να είναι τακτική και συνεχής. Στο έργο αυτό συνεπικουρείται από τα άλλα δύο µέλη της Τριµελούς Συµβουλευτικής Επιτροπής.

6. Τα µέλη της επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπονεί τη διατριβή του.

7. Κάθε µέλος Δ.Ε.Π. του Τμήματος µπορεί να αναλάβει την επίβλεψη μέχρι πέντε (5) το πολύ διδακτορικών διατριβών, εκτός από ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες αποφασίζει η Γ.Σ.Ε.Σ.

8. Η τριµελής συµβουλευτική επιτροπή, σε συνεργασία µε τον/την υποψήφιο/α διδάκτορα, υποβάλλει λεπτοµερή έκθεση προόδου στη Σ.Ε. του Τµήµατος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισµό της. Η εγκεκριµένη από την Σ.Ε. έκθεση προόδου του/της υποψηφίου/ας καταχωρείται στον ατοµικό του/της φάκελο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

1. Η χρονική διάρκεια για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος δεν µπορεί να είναι µικρότερη από τρία (3) πλήρη ηµερολογιακά έτη από την ηµεροµηνία ορισµού της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Με σχετική απόφαση της Σ.Ε. µπορεί να προβλέπεται η παράλληλη παρακολούθηση και επιτυχής περάτωση οργανωµένου κύκλου µαθηµάτων ή άλλες συναφείς δραστηριότητες.

2. Για υποψήφιους διδάκτορες που γίνονται δεκτοί κατ’ εξαίρεση, χωρίς να είναι κάτοχοι Μ.Δ.Ε., το ελάχιστο χρονικό όριο για την απόκτηση του διδακτορικού διπλώµατος είναι τουλάχιστον τέσσερα (4) πλήρη ηµερολογιακά έτη από τον ορισµό της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή μπορεί να ζητηθεί από τον υποψήφιο διδάκτορα να περατώσει οργανωµένο κύκλο µαθηµάτων που ορίζεται από την Σ.Ε. Στα πλαίσια του Π.Μ.Σ. Ο χρόνος παρακολούθησης κύκλου υποχρεωτικών µαθηµάτων υπολογίζεται στον ελάχιστο χρόνο για την απόκτηση διδακτορικού διπλώµατος.

3. Αναστολή φοίτησης είναι δυνατή, για εξαιρετικά σοβαρούς λόγους, για ένα έτος το πολύ, κατόπιν αίτησης του φοιτητή στη Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. Η αναστολή φοίτησης εγκρίνεται από την από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τµήµατος, έπειτα από εισήγηση της Σ.Ε.

4. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται έως το τέλος Φεβρουαρίου κάθε έτους φοίτησης στον πρόγραμμα για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος να υποβάλλουν στην τριμελή συμβουλευτική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων σύμφωνα με την οποία η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή αποστέλλει στην Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος την ετήσια έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα. Αδικαιολόγητη και παρατεταµένη αµέλεια στην υποβολή έκθεσης προόδου που δηλώνει αδυναμία του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του με ουσιαστική παραγωγή έργου συνεπάγεται αρνητική έκθεση προόδου. Κάτι τέτοιο επιτρέπει στην Σ.Ε. να εισηγηθεί στη Γ.Σ.Ε.Σ. (σε συνεργασία µε την τριµελή επιτροπή) τη διαγραφή του φοιτητή από το µητρώο του Προγράµµατος Διδακτορικών Σπουδών του Τµήµατος και, επομένως, τερματισμό των μεταπτυχιακών του σπουδών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Η Γ.Σ.Ε.Σ. μπορεί να αποφασίσει τη διαγραφή από το διδακτορικό πρόγραμμα υποψηφίου διδάκτορα ακόμη και σε περίπτωση που ο υποψήφιος διδάκτωρ δεν ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές υπηρεσίες που του έχουν ανατεθεί από το Τμήμα.

5. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες υποχρεούνται να παρουσιάζουν τα στάδια της ερευνητικής τους εργασίας σε σεμινάρια που οργανώνονται από το Τμήμα για το σκοπό αυτό.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ

1. Οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες αποκτούν άµεση πρόσβαση σε όλες τις υποδοµές του Τµήµατος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού.

2. Υπάρχει δυνατότητα οικονοµικής υποστήριξης µέσω µεταπτυχιακής υποτροφίας σε επιλεγµένους υποψηφίους.

3. Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει υποχρέωση, εφόσον του ζητηθεί, να συµµετέχει στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Τµήµατος όπως: α) συµµετοχή στη διδασκαλία φροντιστηριακών µαθηµάτων στους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες του Τµήµατος, β) συµµετοχή στα εργαστήρια για τους προπτυχιακούς φοιτητές/τριες και γ) επιτήρηση κατά τη διάρκεια των εξετάσεων σε προπτυχιακό επίπεδο. Η ανάθεση του επικουρικού έργου γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος ύστερα από κοινή πρόταση της Επιτροπής Σπουδών και της Σ.Ε.

4. Στο/Στη διδάκτορα, µετά την επιτυχή υποστήριξη της διατριβής, είναι δυνατόν να χορηγείται, πριν από την καθοµολόγησή του/της, βεβαίωση επιτυχούς περάτωσης της διατριβής από τη Γραµµατεία του Τµήµατος.

ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

1. Ο/Η υποψήφιος/α παραδίδει το κείμενό του/της, στην τελική του μορφή, στα μέλη της τριμελούς επιτροπής, τα οποία οφείλουν να θέσουν υπ’ όψιν του υποψηφίου τις παρατηρήσεις τους μέσα σε χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός τριμήνου. Εν συνεχεία, η τριμελής επιτροπή συντάσσει και υποβάλλει την εισηγητική της έκθεση. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της διατριβής του/της υποψήφιου διδάκτορα, µετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του/της, ορίζεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. επταµελής εξεταστική επιτροπή, στην οποία µετέχουν και τα µέλη της τριµελούς συµβουλευτικής επιτροπής, έπειτα από εισήγηση του επιβλέποντα καθηγητή.

2. Τέσσερα (4) τουλάχιστον µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι µέλη Δ.Ε.Π., εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) πρέπει να ανήκουν στο Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού. Τα υπόλοιπα µέλη της επιτροπής µπορεί να είναι µέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή οµοταγών ιδρυµάτων της αλλοδαπής, αποχωρήσαντες λόγω ορίου ηλικίας καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές των βαθµίδων Α΄, Β΄ ή Γ΄ αναγνωρισµένου ερευνητικού κέντρου του εσωτερικού ή εξωτερικού, οι οποίοι είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος.

3. Όλα τα µέλη της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής πρέπει να έχουν την ίδια ή συναφή επιστηµονική ειδικότητα µε αυτή, στην οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας εκπόνησε τη διατριβή του/της. Μετά τη συγκρότησή της η επιτροπή εκλέγει ένα εκ των μελών της ως προεδρεύοντα.

4. Η εξέταση της διδακτορικής διατριβής γίνεται με δημόσια υποστήριξη, ενώπιον της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής. Η ημερομηνία, η ώρα και ο τόπος της δημόσιας υποστήριξης της διατριβής ορίζεται από την επταμελή εξεταστική επιτροπή. Ο/Η υποψήφιος/α αναπτύσσει τη διατριβή του/της και απαντά στις ερωτήσεις και στις παρατηρήσεις των μελών της επιτροπής. Η όλη διαδικασία δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις δύο (2) ώρες. Στη συνέχεια ο/η υποψήφιος/α αποχωρεί και συσκέπτεται η επιτροπή ώστε να διατυπώσει την τελική της κρίση κρίνοντας το πρωτότυπο του περιεχομένου της διατριβής καθώς και την απόδοση του/της υποψηφίου/ας κατά την υποστήριξη της διατριβής και το κατά πόσον αυτή αποτελεί ουσιαστική συµβολή στην επιστήµη

5. Για την έγκριση της διδακτορικής διατριβής απαιτείται η σύµφωνη γνώµη τουλάχιστον πέντε (5) µελών της επταµελούς εξεταστικής επιτροπής.

6. Η εξεταστική επιτροπή τηρεί πρακτικά, στα οποία περιέχονται οι γνώμες όλων των μελών της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής σχετικά με την πρωτοτυπία και συμβολή της διατριβής, η αιτιολογημένη (θετική ή αρνητική) ψήφος κάθε μέλους και η τελική απόφαση της επιτροπής. Υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής και διαβιβάζεται στη Γ.Σ.Ε.Δ. Η διδακτορική διατριβή αξιολογείται ως επιτυχής ή ως ανεπιτυχής. Σε περίπτωση επιτυχούς αξιολόγησης βαθμολογείται με την ακόλουθη κλίμακα: Άριστα(8,5-10/10) και με λίαν καλώς (6-8/10). Και στις δύο περιπτώσεις απαιτείται σχετική πλειοψηφία.

7. Η επίσημη αναγόρευση του υποψηφίου σε διδάκτορα γίνεται από τη Γ.Σ.Ε.Σ. του Τμήματος με βάση τα πρακτικά της επταμελούς εξεταστικής επιτροπής.

8. Μέσα σε ένα μήνα από τη δημόσια και επιτυχή υποστήριξη είναι υποχρεωτική η κατάθεση της διδακτορικής διατριβής σε δύο (2) έντυπα αντίγραφα στην Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου και η ηλεκτρονική της υποβολή σε ενιαίο pdf ή word στο ακαδημαϊκό αποθετήριο της Βιβλιοθήκης «Πάνδημος» στην αρχική σελίδα του pandemos.panteion.gr, από τη φόρμα υποβολής ψηφιακού υλικού.

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου

   


  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class

   


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί ως τις 7 Μαϊου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά καθημερινά από την Παρασκευή 23/12/16 έως και την Τρίτη 10/1/2017, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ

   

   


   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  [2015-2016]

   

  Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό & το Εαρινό Εξάμηνο

   


   

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [2015-2016]

   

  Υπενθυμίζεται ότι η  γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και υποχρεωτικά στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ


   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες από το Σεμνάριο που πραγματοποιηήθηκε την Παρασκευή 3 Iουνίου 2016 με θέμα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Οδηγίες και κανόνες συγγραφής

   

   


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Eραινού Εξαμήνου.

   


   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2015-2016]

   

  Η γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

    


   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

   

  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο,  υλικό για τα μαθήματα της κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ddounas.com/eclass με τους προηγούμενους κωδικούς εισόδου.

   


   

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

  Με αριθμό μητρώου

   

  Ανά μάθημα

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMERINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

   


   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   

  Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ακολουθώντας τις διασυνδέσεις που έχετε λάβει μέσω e-mail για κάθε μάθημα που δηλώσατε στο χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που δε σας έχει σταλεί για κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε με την κ. Μιχαηλίδου στο marthami09@gmail.com

   


     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] είτε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.