macomΗ κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) Επικοινωνία, Μέσα και Πολιτιστική Διαχείριση του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου που θα λειτουργήσει κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σύμφωνα με τις διατάξεις της Υ.Α. 130231/Β7/28.8.2014 (Φ.Ε.Κ. 2319Β’/28.8.2014) προκηρύσσει είκοσι (20) θέσεις για την εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. που οδηγεί στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων». Επιπλέον του αριθμού αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3685/2008 (Φ.Ε.Κ. Α’/148), γίνεται δεκτός/ή  και ένας/μία (1) υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.)  με σπουδές συναφείς προς το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης του Π.Μ.Σ. και ένας/μία αλλοδαπός/ή υπότροφος του Ελληνικού Κράτους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού αυτού και εκτός της διαδικασίας επιλογής, εφόσον καταθέσουν αίτηση και σχετική βεβαίωση υποτροφίας μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου γνώσεων σε ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο διεπιστημονικό κλάδο στο πεδίο της επικοινωνίας και ειδικότερα στη ρητορική της εικόνας, του λόγου και της γραφής, όπως  ασκείται στα Μέσα επικοινωνίας καθώς και η αναβάθμιση και προαγωγή της έρευνας σε αυτόν τον επιστημονικό χώρο.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ Μ.Δ.Ε.

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι τρία (3) εξάμηνα πλήρους φοίτησης. Οι μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τέσσερα (4) μεταπτυχιακά μαθήματα στο Α’ εξάμηνο και τέσσερα (4) στο Β’ εξάμηνο, να εξεταστούν επιτυχώς σε αυτά και να εκπονήσουν  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία κατά το Γ’ εξάμηνο.

Τα μαθήματα είναι τρίωρα, διδάσκονται τις απογευματινές ώρες από:

 

Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) απαιτούνται συνολικά ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) που κατανέμονται ως εξής: 30 ECTS για τα μαθήματα του Α’ εξαμήνου, 30 ECTS για τα μαθήματα του Β’ εξαμήνου και 30 ECTS για τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί

Γίνονται δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες πτυχιούχοι/ες από όλα τα Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής και των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής που είναι συναφή με το ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης καθώς και Τμημάτων ΤΕΙ επίσης συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Μπορούν, κατ' εξαίρεση, να γίνουν δεκτοί/ές ως υποψήφιοι/ες πτυχιούχοι/ες και άλλων Τμημάτων με αυξημένα προσόντα και εμπειρία σε τομέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο της κατεύθυνσης, με εισήγηση της Επιτροπής Κατεύθυνσης και απόφαση της ΓΣΕΣ του Τμήματος.

Βαθμός Πτυχίου

Ο βαθμός πτυχίου των υποψηφίων απαιτείται να είναι τουλάχιστον «λίαν καλώς».

Κατ' εξαίρεση, μπορούν να γίνουν δεκτοί/ές με απόφαση της ΓΣΕΣ υποψήφιοι/ες με μικρότερο βαθμό πτυχίου, στην περίπτωση που διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή σημαντική ερευνητική/επαγγελματική εμπειρία σε τομείς συναφείς με τα γνωστικά αντικείμενα της κατεύ-θυνσης «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων».

Γλώσσα

Οι υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά μία τουλάχιστον ξένη γλώσσα, κατά προτίμηση την αγγλική, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα ή από πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών, ειδάλλως διαπιστώνεται με εξέταση ή συνέντευξη. Οι αλλοδαποί/ες υποψήφιοι/ες απαιτείται να γνωρίζουν πολύ καλά την ελληνική γλώσσα, γνώση που αποδεικνύεται από σχετικό δίπλωμα, ειδάλλως διαπιστώνεται από εξέταση ή συνέντευξη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες να φοιτήσουν στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων καλούνται να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους από την 31η Aυγούστου 2017 έως και την 14η Σεπτεμβρίου 2017 είτε αυτοπροσώπως κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00-13:00 στη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού [Λεωφόρος Συγγρού 136, Τ.Κ., 176 71, Καλλιθέα, Κεντρικό Κτίριο Διοίκησης, 2ος όροφος] είτε ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) το αργότερο έως  14 Σεπτεμβρίου 2017 – πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις-, στην εξής  διεύθυνση:

 • Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 • Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 • Π.Μ.Σ. «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων»
 • Λεωφόρος Συγγρού 136,
 • Τ.Κ. 17671 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

·         Αίτηση υποψηφιότητας
[
Tο έντυπο της αίτησης συμμετοχής είναι διαθέσιμο και από τη Γραμματεία του Τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου]

·         Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

·         Αντίγραφο πτυχίου πανεπιστημίου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ΤΕΙ ή Βεβαίωση Περάτωσης Σπουδών.

·         Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας των προπτυχιακών ή και μεταπτυχιακών μαθημάτων (με ακριβή μέσο όρο) και, προκειμένου για αποφοίτους ΤΕΙ, αναλυτικό πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών. Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση [μπορεί να συμπληρωθεί online και να εκτυπωθεί κάνοντας κλικ εδώ] που πιστοποιεί την τρέχουσα ακαδημαϊκή τους κατάσταση. Τυχόν επιλογή τους θα τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης των σπουδών τους το αργότερο κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, όπως θα πιστοποιείται από σχετική νόμιμη βεβίωση που πρέπει να κατατεθεί μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των τελικών αποτελεσμάτων.

·         Αντίγραφο τίτλου πιστοποίησης της γλωσσικής επάρκειας της ελληνικής γλώσσας-ελληνομάθειας (εάν απαιτείται).

·         Πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης μιας τουλάχιστον επίσημης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά προτίμηση της Αγγλικής.

·         Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.

·         Επιστημονικές δημοσιεύσεις, διακρίσεις (εάν υπάρχουν).

·         Σύντομο Υπόμνημα στο οποίο ο/η υποψήφιος/α να εκθέτει τι προσδοκά από τη φοίτησή του/της στο συγκεκριμένο Πρόγραμμα και πώς πιστεύει ότι θα τον/την βοηθήσει στην υλοποίηση τυχόν επαγγελματικών ή επιστημονικών στόχων.

·         Δικαιολογητικά που πιστοποιούν τυχόν πρόσθετη ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα κινητικότητας σπουδαστών.

·         Δύο συστατικές επιστολές των τελευταίων δώδεκα (12) μηνών κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π.

·         Για υποτρόφους Ι.Κ.Υ. ή αλλοδαπούς/ές υποτρόφους του Ελληνικού Κράτους σχετική βεβαίωση.                                 

·         Κάθε άλλο στοιχείο που, σύμφωνα με τη γνώμη του/της υποψήφιου/ας θα συνέβαλε ώστε η Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη άποψη

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει  με βάση τα εξής κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας:

       Γραπτές εξετάσεις: 50%.

       Φάκελος που περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για σπουδές και έρευνα: 30%.

      Συνέντευξη, αξιολόγηση των γνώσεων του υποψηφίου σε θέματα σχετικά με τα αντικείμενα του ΠΜΣ: 20%

Η επιλογή των υποψηφίων που εισάγονται στην κατεύθυνση «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων» του Π.Μ.Σ. γίνεται από αρμόδια Επιτροπή. Για να συμμετέχει στη διαδικασία της συνέντευξης ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει δοκιμαστεί επιτυχώς στις γραπτές εξετάσεις.

ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι υποψήφιοι/ες που θα καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως τη 14η Σεπτεμβρίου 2017, υποχρεούνται να συμμετάσχουν σε γραπτή δοκιμασία το Σάββατο 23η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 - 21:00 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα Ι - Πάντειο Πανεπιστήμιο σε θέματα που εμπίπτουν στην ευρύτερη γνωστική περιοχή της κατεύθυνσης «Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων». Διευκρινίζεται ότι η συμμετοχή στη γραπτή δοκιμασία δεν σημαίνει την αποδοχή της πληρότητας του φακέλου των υποψηφίων.  Όσοι/ες πετύχουν στις γραπτές εξετάσεις θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον Επιτροπής Επιλογής. 

Τυχόν αλλαγή του χρόνου ή του τόπου της γραπτής δοκιμασίας, όπως και ο χρόνος και ο τόπος της συνέντευξης, καθώς και τα ονόματα των επιτυχόντων υποψηφίων σε κάθε φάση αξιολόγησης, του τελικού καταλόγου επιτυχόντων περιλαμβανομένου, θα δημοσιευθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της κατεύθυνσης (http://macommunication.ddounas.com). Η ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας, τις διαδικασίες επιλογής, τη δομή και λειτουργία της συγκεκριμένης κατεύθυνσης Π.Μ.Σ. οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμβουλευτούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών. Στον Ιστότοπο της Κατεύθυνσης θα βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα προσφερόμενα (ανά εξάμηνο) μαθήματα της κατεύθυνσης, τους διδάσκοντες κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, κ.ά. Εκεί θα αναρτηθούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, οι ημερομηνίες για τη συνέντευξη και τα ονόματα των εισαχθέντων στο Π.Μ.Σ. H ενημέρωση περί αυτών αποτελεί ευθύνη των υποψηφίων.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-920 1428,  210-9201431,  210-920-1739

Ε-mail επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Εδώ θα βρείτε την παραπάνω προκήρυξη εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με κατεύθυνση "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" σε μορφή pdf

------- Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ ------

 •  

     

   

  fb

   

   


   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Διδασκαλίας του Εαρινού Εξαμήνου

   


  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Χειμερινού Εξαμήνου

   


  e-λεκτρονική τ@ξη 

   

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ "ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΡΗΤΟΡΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ"

   

  Συμπληρώστε τη φόρμα που θα βρείτε εδώ ή σκανάρετε τον παρακάτω κώδικα QR ώστε να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα πρόσβασης στην e-λεκτρονική τ@ξη όπου αναρτάται υλικό από διδάσκοντες/σες της κατεύθυνσης.

   

  QR e class

   


   

  ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ Η ΑΛΛΟ Π.Μ.Σ.

   

  Υπενθυμίζεται ότι κατά το εαρινό εξάμηνο φοιτητές/τριες που επιθυμούν έχουν τη δυνατότητα, στη θέση ενός από τα τρία προσφερόμενα μαθήματα επιλογής να επιλέξουν είτε:
  -  ένα οποιοδήποτε μάθημα από την κατεύθυνση "Πολιτιστική Διαχείριση" ή από "Νέα Μέσα και Δημοσιογραφία
  είτε
  - ένα μάθημα συναφούς γνωστικού αντικειμένου που προσφέρεται σε άλλο Π.Μ.Σ. του Παντείου ή άλλου Πανεπιστημίου στην Αθήνα με τουλάχιστον 7,5 πιστωτικές μονάδες [ECTS], αφού προηγηθεί έγκριση από τη Συντονιστική Επιτροπή της κατεύθυνσης "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων".
   
   Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε την αίτηση που θα βρείτε  εδώ σε μορφή PDF ή σε μορφή MS WORD και αφού την υπογράψει η υπεύθυνη της κατεύθυνσης Καθηγήτρια Π. Ζέρη, να κατατεθεί ως τις 7 Μαϊου 2018 στη Γραμματεία του Τμήματος.
   
  Υπενθυμίζεται ότι η υπέρβαση τριων (3) απουσιών ανά μάθημα συνιστά αποτυχία στο μάθημα.
   

  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Οι δηλώσεις μαθημάτων του ΠΜΣ, θα γίνονται ηλεκτρονικά καθημερινά από την Παρασκευή 23/12/16 έως και την Τρίτη 10/1/2017, σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες που θα βρείτε εδώ

   

   


   

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΜΣ  [2015-2016]

   

  Εδώ θα βρείτε τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Επικοινωνία και Ρητορική των Μέσων" και το πρόγραμμα προφορικών συνεντεύξεων.

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα της Επαναληπτικής Εξεταστικής Σεπτεμβρίου για το Χειμερινό & το Εαρινό Εξάμηνο

   


   

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ [2015-2016]

   

  Υπενθυμίζεται ότι η  γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και υποχρεωτικά στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ


   

  ΔΙΑΦΑΝΕΙEΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες από το Σεμνάριο που πραγματοποιηήθηκε την Παρασκευή 3 Iουνίου 2016 με θέμα: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Οδηγίες και κανόνες συγγραφής

   

   


   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-2017

   

  Εδώ θα βρείτε το Πρόγραμμα Εξεταστικής του Eραινού Εξαμήνου.

   


   

  ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ [2015-2016]

   

  Η γραπτή αίτηση-πρόταση για την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πρέπει να κατατεθεί το αργότερο έως την Τρίτη 21 Ιουνίου 2016 στη Γραμματεία του Τμήματος και στην e-λεκτρονική τ@ξη σύμφωνα με τις οδηγίες που θα βρείτε εδώ

    


   

  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ

   

  Λόγω τεχνικού προβλήματος στο Ηλεκτρονικό Αμφιθέατρο,  υλικό για τα μαθήματα της κατεύθυνσης του εαρινού εξαμήνου θα είναι προσβάσιμο στη διεύθυνση http://ddounas.com/eclass με τους προηγούμενους κωδικούς εισόδου.

   


   

   

  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

  Με αριθμό μητρώου

   

  Ανά μάθημα

   


  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ XEIMERINOY ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015-2016

   

   ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016

   


   

  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

   

  Παρακαλείσθε όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο αξιολόγησης ακολουθώντας τις διασυνδέσεις που έχετε λάβει μέσω e-mail για κάθε μάθημα που δηλώσατε στο χειμερινό εξάμηνο. Σε περίπτωση που δε σας έχει σταλεί για κάποιο μάθημα, επικοινωνείστε με την κ. Μιχαηλίδου στο marthami09@gmail.com

   


     

   

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

   

  Εδώ θα βρείτε τις διαφάνειες για το Σεμινάριο με θέμα:

  • - Βιβλιογραφική έρευνα (εργαλεία διαχείρισης και οργάνωσης βιβλιογραφικών δεδομένων) και συγγραφή εργασιών
  • - Μέθοδοι και τεχνικές αναζήτησης πηγών σε έντυπο και ψηφιακό περιβάλλον
  • - Κανόνες συγγραφής (πρότυπα)
   
   

   

  Παραλαβή κωδικών

  Μπορείτε να παραλάβετε τους κωδικούς για πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες [έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας - έλεγχο βαθμολογίας] είτε αυτοπροσώπως από τη Γραμματεία του Τμήματος, είτε μέσω email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.